Phần 1_ Những điều cơ bản đầu tiên

Phần 2_ Cấp độ 1 – Làm quen với cây đàn

Phần 3_ Cấp độ 2 – Điệu Surf nhanh và chậm và những hợp âm chặn đầu tiên

Bài giảng 01_ Tài liệu giáo trình phần 1